Impressum a údaje

podľa § 5 TMG (spolkový zákon o elektronických informačných a komunikačných službách) a § 55 RStV (štátna zmluva o rozhlase)

 

Pokyny pre používanie internetovej stránky

Ochrana osobných údajov

Poskytovateľ tejto internetovej stránky:
Aqua Lung GmbH
Josef-Schüttler-Str. 12
78224 Singen

Konateľ:
Jean-Luc Diainville

Kontakt:
Telefón: +49 7731 9345 0
Fax: +49 7731 9345 80
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

Zápis v registri:
Spoločnosť je zapísaná v registri obvodného súdu Freiburg pod číslom: HRB 541404

IČ DPH:
Identifikačné číslo pre daň z pridanej hodnoty DE812042524

 

Zodpovedná osoba podľa § 5 ods. 2 RStV:
Aqua Lung GmbH
Angela Erfurth-Genter, Marketing Sport
Josef-Schüttler-Str. 12
78224 Singen 

Pokyny pre používanie internetovej stránky 

Používanie tejto internetovej stránky, ktorú poskytuje spoločnosť Aqua Lung GmbH, je dovolené výhradne na základe nasledujúcich podmienok. Pre nadobudnutie produktov a/alebo služieb môžu doplňujúco alebo nahraditeľne platiť iné používateľské podmienky. Používaním tejto internetovej stránky je akceptovaná platnosť týchto používateľských podmienok v ich platnom znení.

1.Obsahy uverejnené na tejto internetovej stránke sú chránené autorským právom, resp. osobitným právom na ochranu výkonu. Akékoľvek zhodnotenie týchto obsahov vyžaduje predchádzajúci písomný súhlas predajcu alebo vlastníka práv okrem prípadu, ak sa vyžaduje na základe vynúteného zákonného nariadenia. Platí to predovšetkým pre rozmnožovanie, spracovávanie, preklad, ukladanie, editovanie, resp. poskytovanie obsahov databáz alebo iných elektronických médií a systémov. Obsahy a práva tretích osôb sú označené ako také. Nedovolené rozmnožovanie alebo poskytovanie jednotlivých obsahov alebo celých jednotlivých strán alebo celej internetovej stránky je zakázané a v prípade takéhoto úmyselného konania je trestné. Okrem toho obsahy týchto internetových stránok používatelia nesmú nikdy poskytovať tretej strane, nesmú ich prenajímať ani inak prepožičiavať. Zahŕňa to aj poskytnutie tejto internetovej stránky (celej alebo sčasti) v rámci framingu (predovšetkým „iframe“). Dovolené je len vytvárať elektronické kópie a sťahovať obsahy pre osobné, súkromné a nekomerčné ciele, pričom osobné používanie nezahŕňa používanie s cieľom uverejňovania, napr. v sociálnych sieťach.

2.Ak si ako používateľ (obchodný alebo súkromný) nie ste istý, akým spôsobom môžete používať obsahy týchto internetových stránok, napíšte nám na This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Ak vaše používanie vyžaduje náš súhlas, overíme si, či takéto môžeme a chceme udeliť, a o rozhodnutí vás budeme informovať. Poskytovateľ sa nezaväzuje k udeleniu takéhoto súhlasu.

3.Internetová stránka môže obsahovať licencované obsahy tretích strán a/alebo hypertextové odkazy na celé alebo jednotlivé internetové stránky tretích strán. Poskytovateľ je však podľa všeobecných zákonov zodpovedný len za vlastné obsahy na týchto internetových stránkach, nepreberá zodpovednosť za obsahy tretích strán ani za obsahy prepojených internetových stránok a ani si neprivlastňuje tieto internetové stránky, ani ich obsahy. Prepojené stránky boli v čase prepojenia overené v súvislosti s porušením zákona a v tomto čase neboli zistené žiadne porušenia zákona. Poskytovateľ nie je povinný kontrolovať ani overovať sprostredkované alebo uložené informácie tretích strán v súvislosti s protiprávnym konaním, hypertexovými odkazmi alebo obsahmi. Neustála kontrola obsahu prepojených stránok sa bez konkrétnych oporných bodov porušenia zákona nevyžaduje. Používanie obsahov tretích strán je preto na vlastné riziko používateľa. Ak nám na základe oznámenia alebo iným spôsobom budú známe porušenia zákona alebo sme na základe všeobecných zákonov povinní odstrániť alebo zablokovať používanie informácií, tieto obsahy a/alebo prepojenia bezodkladne odstránime.

4.Pri získavaní, používaní a spracovaní osobných údajov používateľa internetovej stránky poskytovateľ prihliada na relevantné ustanovenia zákona o ochrane osobných údajov a tiež na ustanovenia o ochrane osobných údajov poskytovateľa.

5.Ručenie poskytovateľa v rámci používania tejto internetovej stránky je vylúčené, ak základom nárokov nie je porušenie, ktoré spočíva na:

  • úmysle alebo hrubej nedbalosti poskytovateľa, vrátane úmyslu alebo hrubej nedbalosti zástupcu alebo splnomocnenca poskytovateľa, alebo
  • ohrození života, poškodení tela alebo zdravia,
  • prevzatí záruky obstarávania,
  • úmyselnom zamlčaní nedostatku alebo
  • porušení zákona o poskytnutí povinnej záruky na produkty.

Ak poskytovateľ alebo jeho zástupca alebo splnomocnenec nie sú obvinení z úmyselného porušenia zákona, je ručenie v rámci náhrady škody obmedzené na predvídateľné, bežne sa vyskytujúce škody.

6. Platí právo a zákony Spolkovej republiky Nemecko s výnimkou kolízneho práva a obchodného práva OSN. Ako sídlo súdu je dojednané mesto Singen, ak je klient podnikom v zmysle § 14 BGB (spolkový občiansky zákonník), právnickou osobou verejného práva alebo verejno-právneho osobitného majetku.

 

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

1.Pri používaní internetovej stránky alebo poskytovaní služieb poskytovateľ zaznamenáva rôzne druhy údajov, ktoré boli získané čiastočne od používateľa a čiastočne sú potrebné na používanie internetovej stránky alebo vznikli prostredníctvom používania tejto internetovej stránky.

2.Údaje, ktoré používateľ poskytne poskytovateľovi:a.v rámci prihlásenia, napríklad prostredníctvom loginu poskytovateľa (napr. spolu s loginom na facebooku) sa základné údaje potrebné na prihlásenie sprostredkujú od iných poskytovateľov loginu; jednotlivé údaje sa určia vždy prostredníctvom prihlasovacích formulárov poskytovateľov loginu a získajú, uložia a editujú sa len pre potreby používania tejto internetovej stránky a jej servisu. V rámci takéhoto prihlásenia je poskytovateľ oprávnený informovať používateľa o zmenách, doplnkoch alebo nových verziách internetovej stránky a o informáciách poskytovaných na tejto internetovej stránke ako napríklad o súťažiach.

b.Ak sa ako používateľ prihlásite na odber noviniek, môže sa toto prihlásenie uskutočniť prostredníctvom loginu poskytovateľa alebo prostredníctvom zadania emailovej adresy bez uvedenia ďalších údajov. Záleží na používateľovi, či pri prihlásení odberu noviniek uvedie aj iné informácie alebo nie. Prihlásený používateľ výslovne súhlasí so zasielaním noviniek na uvedenú emailovú adresu.

c.Údaje, ktoré používateľ uvedie v rámci používania internetovej stránky prostredníctvom poskytovateľa loginu, sa uložia na servery poskytovateľa; poskytovateľ ich ale nepoužije, ani nespracuje iným spôsobom.

3.Údaje, ktoré sú priamo získané v rámci používania internetovej stránky.a.Pri návšteve internetovej stránky a tiež v rámci použitia služby vám poskytovateľ pošle jeden alebo viacej cookies – malé súbory, ktoré obsahujú následnosť znakov – do vášho počítača alebo inú jednotku na spracovanie údajov používateľa, pričom sa jednoznačne identifikuje prehliadač. Poskytovateľ používa cookies na zlepšovanie kvality internetovej stránky, vrátane ukladania záujmov používateľa a sledovania jeho trendov. Poskytovateľ môže pri návšteve internetovej stránky alebo jej podstránok umiestniť jeden alebo niekoľko cookies v prehliadači. Používateľ môže svoj prehliadač nastaviť tak, aby bol informovaný v prípade odoslania cookie. Vďaka tomu vzniká možnosť cookie prijať alebo odmietnuť. Údaje, ktoré poskytovateľ získal a analyzoval, budú použité na zlepšenie služieb a internetovej stránky, na osobné spracovanie internetovej skúsenosti a na umožnenie jednoduchého prihlásenia cez login pomocou prijatých cookies.

b.Ak navštívite stránku alebo využijete službu poskytovateľa, server poskytovateľa automaticky uloží údaje, ktoré sprostredkuje váš prehliadač vždy, keď navštívite nejakú internetovú stránku. V týchto serverových protokoloch sú obsiahnuté údaje ako napríklad váš internetový dopyt, IP adresa, typ prehliadača, jazyk prehliadača, dátum a čas vášho dopytu a jeden alebo viac súborov cookies, pomocou ktorých sa váš prehliadač dá jednoznačne identifikovať. IP adresa sa uloží v skrátenej podobe v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov.

c.Táto internetová stránka používa Google Analytics, internetovú analytickú službu spoločnosti Google Inc. („Google“). Služba Google Analytics používa tzv. „cookies“, textové súbory, ktoré sa ukladajú do vášho počítača a ktoré umožňujú analyzovať používanie internetovej stránky prostredníctvom vás. Informácie vytvorené vďaka cookies prostredníctvom vášho používania tejto internetovej stránky sa spravidla prenášajú a ukladajú na serveri spoločnosti Google v USA. Aktivovali sme anonymizáciu IP adries. V rámci členských štátov EÚ alebo v ostatných zmluvných krajinách dohody o Európskom hospodárskom priestore spoločnosť Google vašu IP adresu na tejto internetovej stránke vopred skráti. Len vo výnimočných prípadoch sa celá IP adresa prenesie na server Google v USA a až tam sa skráti. Túto informáciu uvedie spoločnosť Google z poverenia prevádzkovateľa internetovej stránky, aby bolo možné zhromaždiť reporty o aktivitách na internetovej stránke a aby bolo možné poskytnúť služby spojené s používaním tejto internetovej stránky prevádzkovateľovi tejto stránky. IP adresa, získaná z vášho prehliadača v rámci Google Analytics, sa eviduje oddelene od ostatných údajov od spoločnosti Google. Ukladaniu súborov cookies môžete zabrániť prostredníctvom zodpovedajúceho nastavenia vo vašom prehliadači; upozorňujeme vás však na to, že v takomto prípade nebudete môcť využívať všetky funkcie internetovej stránky v plnom rozsahu. Okrem toho môžete zabrániť zaznamenávaniu a používaniu údajov (vrátane IP adresy) získaných prostredníctvom cookies vašim používaním internetovej stránky tak, že si z uvedeného odkazu stiahnete a nainštalujete plugin do vášho prehliadača: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

4.Share Buttons Ak poskytovateľovi internetovej stránky posielate emailové správy alebo iné oznámenia, najmä komentáre, alebo ich zadávate priamo na internetovej stránke, poskytovateľ si takéto oznámenia uchováva, aby mohol spracovať požiadavku používateľa, aby mohol odpovedať na otázky a aby mohol zlepšiť internetovú stránku, produkty a služby. Pri uverejnení komentára sa emailová adresa, ktorú ste zadali, uloží, ale sa nezverejní. Vaše meno sa zverejní, ak ste nepísali pod pseudonymom. Ak odošlete spätnú väzbu, poskytovateľ ju môže použiť a uverejniť ľubovoľným spôsobom, ak k nej poskytovateľ nepridal osobné údaje, iba ak klient na to v osobitnom prípade poskytovateľa vyslovene neoprávnil. Zaznamenávanie údajov obsiahnutých v takejto spätnej väzbe a zaobchádzanie so všetkými osobnými údajmi, ktoré obsahuje, sa uskutočňuje v súlade s vyššie uvedenými ustanoveniami zákona o ochrane osobných údajov.a.Táto internetová stránka obsahuje pluginy poskytovateľa Facebook.com, ktoré sú k dispozícii prostredníctvom spoločnosti Facebook Inc., 1601 S. California Avenue, Palo Alto, CA 94304 v USA. Používateľov našej internetovej stránky, na ktorej je inštalovaný plugin Facebooku (ikona „Páči sa mi“), týmto upozorňujeme na to, že prostredníctvom tohto pluginu sa vytvorí pripojenie k Facebooku, čo vo vašom prehliadači spôsobí, že sa plugin zobrazí na internetovej stránke. Okrem toho sa údaje používaním prenesú na server Facebooku, ktorý obsahuje informácie o vašich návštevách internetových stránok na našej domovskej stránke. Pre prihlásených používateľov facebooku to znamená, že používateľské údaje sa priradia k vášmu osobnému účtu na facebooku. Ak aktívne používate (napr. kliknutín na „Páči sa mi“ alebo pridaním komentára) facebook plugin ako prihlásený používateľ facebooku, tieto údaje sa prenesú do vášho účtu na facebooku a zverejnia sa. Môžete sa tomu vyhnúť, ak sa vopred odhláste z vášho účtu na facebooku. Ďalšie informácie ohľadne používania údajov prostredníctvom facebooku získate z ustanovení zákona o ochrane osobných údajov na stránke facebooku tu: http://de-de.facebook.com/policy.php.

b.Na tejto internetovej stránke sa používa „ikona YouTube“. Pri vyvolaní tejto internetovej stránky sa prostredníctvom vášho prehliadača vytvorí spojenie k serverom poskytovateľa z YouTube, Google Inc., Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Aktuálne informácie o ochrane osobných údajov v súvislosti s „ikonou YouTube“ a doplňujúce informácie nájdete na tejto internetovej stránke: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

5.Ak poskytovateľovi internetovej stránky posielate emailové správy alebo iné oznámenia, najmä komentáre, alebo ich zadávate priamo na internetovej stránke, poskytovateľ si takéto oznámenia uchováva, aby mohol spracovať požiadavku používateľa, aby mohol odpovedať na otázky a aby mohol zlepšiť internetovú stránku, produkty a služby. Pri uverejnení komentára sa emailová adresa, ktorú ste zadali, uloží, ale sa nezverejní. Vaše meno sa zverejní, ak ste nepísali pod pseudonymom. Ak odošlete spätnú väzbu, poskytovateľ ju môže použiť a uverejniť ľubovoľným spôsobom, ak k nej poskytovateľ nepridal osobné údaje, iba ak klient na to v osobitnom prípade poskytovateľa vyslovene neoprávnil. Zaznamenávanie údajov obsiahnutých v takejto spätnej väzbe a zaobchádzanie so všetkými osobnými údajmi, ktoré obsahuje, sa uskutočňuje v súlade s vyššie uvedenými ustanoveniami zákona o ochrane osobných údajov.

6.Používateľ má právo kedykoľvek sa bezplatne informovať o údajoch získaných k jeho osobe. Používateľ má právo, kedykoľvek odvolať svoj súhlas s používaním svojich osobných údajov s platnosťou do budúcnosti. Ohľadne získania informácií a odvolania sa obráťte, prosím, na This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., kde získate informácie bezodkladne.

 

503 Service Temporarily Unavailable

Service Temporarily Unavailable

The server is temporarily unable to service your request due to maintenance downtime or capacity problems. Please try again later.


Web Server at aquasphereswim.com