Impressum a údaje

dle § 5 TMG a § 55 RStV

Informace k využití webové stránky

Ochrana osobních údajů

Poskytovatel této webové stránky:
Aqua Lung GmbH
Josef-Schüttler-Str. 12
78224 Singen

Jednatel:
Jean-Luc Diainville
Werner Thomaier

Kontakt:
Telefon: +49 7731 9345 0
Telefax: +49 7731 9345 80
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Zápis v registru:
Společnost je zanesena u okresního soudu Freiburg pod registračním číslem: HRB 541404

DIČ:
Daňové identifikační číslo DE812042524

Zodpovědný pracovník dle § 55 odst. 2 RStV:
Aqua Lung GmbH
Angela Erfurth-Genter,
Marketing Sport
Josef-Schüttler-Str. 12
78224 Singen

Informace k využití webové stránky

Použití této webové stránky, poskytované společností Aqua Lung GmbH je přípustné výlučně na základě následujících podmínek. Pro získání těchto výrobků a/nebo služeb mohou platit jako doplňující nebo nahrazující jiné podmínky použití. Zahájením použití této webové stránky je akceptována platnost těchto podmínek použití v jejich příslušném znění.

1.Obsahy, zveřejněné na této webové stránce jsou autorsky chráněny, popřípadě chráněny zvláštními užívacími právy. Každé zhodnocení těchto obsahů vyžaduje předchozí písemný souhlas poskytovatele nebo příslušného vlastníka práv, mimo situace, že by to bylo přípustné na základě závazné zákonné úpravy. To platí zejména pro rozmnožování, editaci, překlad, uložení, zpracování popř. reprodukci obsahů v databázích nebo jiných elektronických médiích a systémech. Obsahy a práva třetích jsou přitom jako takové označeny. Nepovolené rozmnožování nebo předávání jednotlivých obsahů nebo kompletních jednotlivých stránek nebo celé webové stránky není dovoleno a při úmyslu trestněprávně sankcionováno. Mimoto nesmí být obsahy této webové stránky uživatelem nikdy prodávány, pronajímány nebo jiným způsobem přenechávány třetím. To zahrnuje i reprodukci této webové stránky (zcela nebo po částech) v rámci framingu (zejména „iframe“). Je povoleno pouze zhotovení elektronických kopií a stahování pro osobní, privátní a nekomerční užití, přičemž osobní použití nezahrnuje použití pro zveřejnění např. na sociálních sítích.

2.Pokud si jako uživatel (jedno zda komerční nebo privátní) nejste jisti, jaké užití obsahů této webové stránky smíte realizovat, obraťte se na nás na This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Pokud pro užití potřebujete naše povolení, prověříme, zda Vám je můžeme nebo bychom chtěli udělit a předáme Vám příslušné sdělení. Poskytovatel ale nemá žádnou povinnost, takové povolení udělit.

3.Webová stránka může obsahovat licencované obsahy třetích a/nebo internetové odkazy na celé nebo jednotlivé webové stránky třetích. Poskytovatel je dle obecných zákonů odpovědný pouze za vlastní obsahy na těchto stránkách, nepřebírá ale žádnou odpovědnost za obsahy třetích nebo obsahy takto propojených webových stránek, ani tyto webové stránky a jejich obsahy nepovažuje za vlastní. Propojené stránky byly k okamžiku propojení kontrolovány z hlediska možného porušení práva. Porušení práva nebylo k okamžiku propojení zjištěno. Poskytovatel není povinen, zprostředkované nebo uložené informace třetích monitorovat nebo provádět kontrolu, zda jsou protiprávní jednání, internetové odkazy nebo obsahy k dispozici. Protože permanentní obsahová kontrola propojených stránek bez konkrétních důkazů porušení práva není myslitelná. Užití obsahů třetích je proto prováděno na vlastní riziko uživatele. Pokud je nám na základě oznámení nebo jiným způsobem známo porušení práva nebo jsme na základě obecných zákonů k odstranění nebo zablokování informací povinni, odstraníme tyto obsahy a/nebo propojení bez prodlení.

4.Poskytovatel respektuje při shromažďování, využití a zpracování osobních údajů uživatele webové stránky aplikovatelná ustanovení na ochranu osobních údajů a rovněž vlastní ustanovení na ochranu osobních údajů.

5.Ručení poskytovatele v rámci užití této webové stránky je vyloučeno, pokud není důvodem nároků porušení práva, vyplývající z

• úmyslu nebo hrubé nedbalosti poskytovatele, včetně úmyslu nebo hrubé nedbalosti zástupců nebo pomocníků poskytovatele, nebo
• újmy na životě, tělesné újmy a újmy na zdraví,
• převzetí záruky jakosti,
• podvodného zamlčení vady nebo
• porušení zákona o odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku. Pokud není poskytovateli nebo jeho zástupcům nebo pomocníkům kladeno za vinu úmyslné porušení smlouvy, je ručení za náhradu škody omezeno na předvídatelnou, typicky vzniklou škodu.

6. Platí právo a zákony Spolkové republiky Německo s výjimkou kolizního práva jakož i obchodního práva OSN. Jako místně příslušný soud, pokud je zákazník podnikatel ve smyslu § 14 BGB (OZ), nebo právnická osoba veřejného práva nebo veřejně právní fond, je dohodnut soud Singen.

Ochrana osobních údajů

1.Pro užití webové stránky nebo poskytnutí služeb, shromažďuje poskytovatel různé druhy údajů, poskytnutých k dispozici zčásti uživatelem a zčásti nutných pro užití webové stránky, nebo které užitím webové stránky vznikají.

2.Údaje, které uživatel poskytne poskytovateli k dispozici: a. V rámci přihlášení, například prostřednictvím přihlašovacího jména poskytovatele (např. Přihlášení pomocí stránky Facebook) jsou základní údaje pro přihlášení zprostředkována z příslušného přihlášení poskytovatele; jednotlivé údaje jsou vždy určeny přihlašovacími formuláři příslušného přihlášení poskytovatele a shromažďovány, ukládány a používány pouze pro užití webové stránky a jejího servisu. V rámci takového přihlášení je poskytovatel také oprávněn, informovat uživatele o změnách, doplněních nebo nových verzích webové stránky a o informacích, poskytnutých k dispozici prostřednictvím webové stránky jakož i např. o hrách s výhrami.

b.Pokud se uživatel přihlásí k využití newsletteru, může být toto přihlášení provedeno pomocí přihlašovacího jména poskytovatele nebo po udání e-mailové adresy nebo bez dalších údajů. Je na vůli uživatele, aby při přihlášení newsletteru udal další informace. Přihlašující výslovně souhlasí se zasíláním newsletteru na následně udanou e-mailovou adresu.

c.Údaje, založené uživatelem v rámci užití webové stránky jsou uloženy na serverech poskytovatele, uživatelem ale nejsou využívány ani jiným způsobem zpracovávány.

3.Údaje, které jsou přímo shromažďovány v rámci užití webové stránky a.Když navštívíte webovou stránku poskytovatele, jakož i v rámci využití služeb, odesílá poskytovatel jedno nebo více cookies – malé soubory, obsahující řetězec znaků – do počítače nebo jiné jednotky zpracování údajů uživatele, čímž je prohlížeč jednoznačně identifikován. Poskytovatel používá cookies k zlepšení kvality webové stránky, včetně uložení oblíbeného využití a sledování uživatelských trendů. Poskytovatel eventuálně umísťuje při návštěvě webové stránky nebo podřízených stránek do prohlížeče jedno nebo více cookies. Uživatel může svůj prohlížeč nastavit tak, aby byl informován, když jsou cookies zasílány. Tím se otevírá možnost, cookie buď přijmout nebo odmítnout. Údaje, shromážděné a analyzované poskytovatelem jsou používány k zlepšení služeb a webové stránky a uspořádání osobní webové zkušenosti, jakož i umožnění jednoduchého přihlášení při trvale používaných přihlašovacích cookies.

b.Když navštívíte webovou stránku poskytovatele, jakož i v rámci využití služeb , ukládá server poskytovatele automaticky údaje, zprostředkovaná Vaším prohlížečem vždy, když webovou stránku navštívíte. V těchto servisních protokolech jsou obsaženy údaje, jako např. webový dotaz, Vaše IP adresa, typ prohlížeče, jazyk prohlížeče, datum a hodina Vašeho dotazu a jedno nebo více cookies, kterými může být Váš prohlížeč jednoznačně identifikován. IP adresa je přitom v souladu s ochranou údajů uložena zkráceně.

c.Tato webová stránka využívá Google Analytics, internetovou analyzační službu Google Inc. ("Google"). Google Analytics používá tzv. "cookies", textové soubory, ukládané ve Vašem počítači a umožňující analýzu Vašeho použití webové stránky. Informace o použití této webové stránky, vytvořené pomocí cookie jsou zpravidla odesílány na server společnosti Google v USA a tam ukládány Aktivovali jsme anonymizaci IP adresy. Na této webové stránce je Vaše IP adresa společností Google proto v rámci členských států Evropské Unie nebo v jiných smluvních státech Dohody o evropském hospodářském prostoru předem zkrácena. Pouze ve výjimečných případech je na server Google v USA přenášena celá IP adresa a zkrácena až tam. Z příkazu provozovatele této webové stránky Google tyto informace využívá k vyhodnocení Vašeho používání této webové stránky, sestavení reportů o aktivitách webové stránky a k zajištění dalších služeb pro provozovatele webové stránky, spojených s používáním této webové stránky a internetu. IP adresa, zprostředkovaná z Vašeho prohlížeče v rámci Google Analytics není propojována s jinými daty společnosti Google. Ukládání cookies můžete zamezit příslušným nastavením softwaru Vašeho prohlížeče; upozorňujeme ale na to, že v tomto případě nebudete moci eventuálně využívat všechny funkce této webové stránky v plném rozsahu. Mimoto můžete shromažďování údajů, vytvářených prostřednictvím cookie a údajů (včetně Vaší IP adresy), vztahujících se k Vašemu užití této webové stránky a jejich předání na Google a rovněž zpracování těchto údajů společností Google zabránit tím, že stáhnete a instalujte plugin prohlížeče, který je k dispozici na následujícím odkazu: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

4.Share tlačítka Pokud odesíláte e-mailové zprávy nebo jiná sdělení, zejména komentáře poskytovateli webové stránky nebo je zadáváte přímo na webové stránce, poskytovatel taková sdělení uchovává pro umožnění zpracování poptávky uživatele, zodpovězení dotazů a zlepšení webové stránky, produktů a služeb. Při zveřejnění komentáře je Vámi udaná e-mailová adresa uložena, není ale zveřejňována. Pokud jste nepsali pod pseudonymem, je Vaše jméno zveřejněno. Je-li např. k dispozici odpověď, smí poskytovatel tuto odpověď použít a zveřejnit pro každý libovolný účel, v případě, že neuvede Vaše osobní údaje, mimo situaci, kdy by zákazník poskytovatele v jednotlivém případě k tomuto zvlášť zmocnil Shromažďování údajů v případě takových odpovědí a zacházení se všemi v nich obsaženými osobními údaji se provádí v souladu s výše uvedenými zásadami ochrany osobních údajů.

a.Tato webová stránka využívá pluginy poskytovatele Facebook.com, poskytnuté společností Facebook Inc., 1601 S. California Avenue, Palo Alto, CA 94304 v USA. Uživatelé naší webové stránky, na které je instalován plugin facebooku (tlačítko „To se mi líbí“), tímto upozorňujeme, že je pomocí tohoto pluginu vytvořeno propojení s facebookem, čímž je proveden přenos na Váš prohlížeč, aby se plugin objevil na této webové stránce. Dále jsou použitím na servery facebooku předávány údaje, obsahující informace o Vaší návštěvě na naší webové stránce. To má pro přihlášené uživatele facebooku za následek, že jsou uživatelské údaje přiřazeny k Vašemu osobnímu účtu facebooku. Jakmile jako přihlášený uživatel facebooku používáte aktivně plugin facebooku (např. kliknutím na tlačítko „To se mi líbí“ nebo použití funkce Komentář), jsou tyto údaje přenášeny do Vašeho facebookového účtu a zveřejněny. Toto můžete obejít pouze předchozím odhlášením z Vašeho facebookového účtu. Další informace, týkající se použití údajů facebookem zjistíte z ustanovení o ochraně osobních údajů na stránkách Facebooku na http://de-de.facebook.com/policy.php.

b. Na této internetové stránce je použito “Tlačítko YouTube”. Při vyvolání této internetové stránky je pomocí Vašeho prohlížeče vytvořeno propojení k serverům poskytovatele YouTube, Google Inc., Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Příslušné aktuální informace o ochraně osobních údajů k tlačítku „YouTube” a doplňující informace můžete vyvolat na této internetové stránce: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/

5. Pokud odesíláte e-mailové zprávy nebo jiná sdělení, zejména komentáře poskytovateli webové stránky nebo je zadáváte přímo na webové stránce, poskytovatel taková sdělení uchovává pro umožnění zpracování poptávky uživatele, zodpovězení dotazů a zlepšení webové stránky, produktů a služeb. Při zveřejnění komentáře je Vámi udaná e-mailová adresa uložena, není ale zveřejňována. Pokud jste nepsali pod pseudonymem, je Vaše jméno zveřejněno. Je-li např. k dispozici odpověď, smí poskytovatel tuto odpověď použít a zveřejnit pro každý libovolný účel, v případě, že neuvede Vaše osobní údaje, mimo situaci, kdy by zákazník poskytovatele v jednotlivém případě k tomuto zvlášť zmocnil Shromažďování údajů v těchto odpovědích a zacházení se všemi v nich obsaženými osobními údaji se provádí v souladu s výše uvedenými zásadami ochrany osobních údajů.

6. Uživatel má kdykoliv právo bezplatného informování o údajích, shromážděných k jeho osobě. Uživatel má kdykoliv právo odvolání svého souhlasu k použití svých osobních údajů s účinkem do budoucnosti. Pro sdělení informací a odvolání souhlasu se prosím obraťte na This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., zde Vám bude bez odkladu podána informace.